Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Шри Шива Кавача
ShivAnurag
сообщение 25.4.2005, 20:57
Сообщение #1


Злий Вуjко :-)
Иконка группы
ник | цитата

Группа: Форумчанин
Сообщений: 3324
Регистрация: 25.2.2004
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь #: 91
Благодарили 10966 раз
Репутация:   1161  


ШИВА КАВАЧА

shiva kavacham.h


asya shrI shivakavacha stotramahAmantrasya
R^ishhabhayogIshvara R^ishhiH .
anushhTup.h chhandaH .
shrIsAmbasadAshivo devatA .

oM bIjam .
namaH shaktiH .
shivAyeti kIlakam.h .
mama sAmbasadAshivaprItyarthe japeviniyogaH .

(karanyAsaH )
oM sadAshivAya a.ngushhThAbhyA.n namaH .
naM ga.ngAdharAya tarjanIbhyA.n namaH .
maM mR^ityuJNjayAya madhyamAbhyA.n namaH .
shiM shUlapANaye anAmikAbhyA.n namaH .
vAM pinAkapANaye kanishhThikAbhyA.n namaH .
yaM umApataye karatalakarapR^ishhThAbhyA.n namaH .

(hR^idayAdi a.nganyAsaH )
oM sadAshivAya hR^idayAya namaH .
naM ga.ngAdharAya shirasesvAhA .
maM mR^ityuJNjayAya shikhAyaivashhaT.h .
shiM shUlapANaye kavachAya huM .
vAM pinAkapANaye netratrayAya vaushhaT.h .
yaM umApataye astrAyaphaT.h .
bhUrbhuvassuvaromiti digbandhaH ..

(dhyAnam.h )
vajradaMshTraM trinayanaM kAlakaNTha mari.ndamam.h .
sahasrakaramatyugraM vande shaMbhu mumApatim.h ..

rudrAxakaN^kaNalasa tkaradaNDayugmaH
pAlAntarAlasitabhasmadhR^itatripuNDraH .
paJNchAxaraM paripaThan varamantrarAjaM
dhyAyan sadA pashupatiM sharaNaM vrajethAH ..

ataH paraM sarvapurANaguhyaM
niHsheshhapApaughaharaM pavitram.h .
jayapradaM sarvavipatpramochanaM
vaxyAmi shaivam kavachaM hitAya te ..

(paJNchapUjA )
laM pR^ithivyAtmane gandhaM samarpayAmi .
haM AkAshAtmane pushhpaiH pUjayAmi .
yaM vAyvAtmane dhUpamAghrApayAmi .
raM agnyAtmane dIpaMdarshayAmi .
vaM amR^itAtmane amR^itaM mahA naivedyam.h nivedayAmi .
saM sarvAtmane sarvopachArapUjAM samarpayAmi ..

(mantraH )
R^ishhabha uvAcha
namaskR^itya mahAdevaM vishva vyApina mIshvaram.h .
vaxye shivamayam varma sarva raxAkaraM nR^iNAm.h ..

shuchau deshe samAsIno yathAvatkalpitAsanaH .
jitendriyo jitaprANashchintayechchhivamavyayam.h ..

hR^itpuNDarIkAntarasa.nnivishhTaM
svatejasA vyAptanabho.avakAsham.h .
atIndriyaM sUxma manantamAdyaM
dhyAyEt.h parAnandamayaM mahesham.h ..

dhyAnAvadhUtAkhilakarmabandha-
shchiraM chidAnanda nimagnachetAH .
shhaDaxaranyAsa samAhitAtmA
shaivena kuryAtkavachena raxAm.h ..

mAM pAtu devo.akhiladevatAtmA
saMsArakUpe patitaM gabhIre .
tannAma divyaM paramantramUlaM
dhunotu me sarvamaghaM hR^idistham.h ..

sarvatra mAM raxatu vishvamUrti-
rjyotirmayAnandaghanashchidAtmA .
aNoraNiyAnurushaktirekaH
sa IshvaraH pAtu bhayAdasheshhAt.h ..

yo bhUsvarUpeNa bibharti vishvaM
pAyAtsa bhUmergirisho.ashhtamUrtiH .
yo.apAM svarUpeNa nR^iNAM karoti
sa.njIvanaM so.avatu mAM jalebhyaH ..

kalpAvasAne bhuvanAni dagdhvA
sarvANi yo nR^ityati bhUrilIlaH .
sa kAlarudro.avatu mAM davAgneH
vAtyAdibhIte rakhilAchcha tApAt.h ..

pradIptavidyutkanakAvabhAso
vidyAvarAbhIti kuThArapANiH .
chaturmukhastatpurushhastrinetraH
prAchyAM sthito raxatu mAmajasram.h ..

kuThArakheTAN^kusha shUlaDhakkA-
kapAlapAshAxa guNAndadhAnaH .
chaturmukho nIlaruchistrinetraH
pAyAdaghoro dishi daxiNasyAm.h ..

kundendushaN^kha sphaTikAvabhAso
vedAxamAlA varadAbhayAN^kaH .
tryaxashchaturvaktra uruprabhAvaH
sadyo.adhijAto.avatu mAM pratIchyAm.h ..

varAxamAlAbhaya TaN^kahastaH
saroja kiJNjalka samAnavarNaH .
trilochanashchAruchaturmukho mAM
pAyAdudIchyAM dishi vAmadevaH ..

vedAbhayeshhTAN^kusha TaN^kapAsha-
kapAlaDhakkAxarashUlapANiH .
sitadyutiH paJNchamukho.avatAnmAM
IshAna UrdhvaM paramaprakAshaH ..

mUrdhAnamavyA nmama chandramauliH
phAlaM mamAvyAdatha phAlanetraH .
netre mamAvyA dbhaganetrahArI
nAsAM sadA raxati vishvanAthaH ..

pAyAchhrutI me shrutigItakIrtiH
kapolamavyA tsatataM kapAlI .
vaktraM sadA raxatu paJNchavaktro
jihvAM sadA raxatu vedajihvaH ..

kaNThaM girIsho.avatu nIlakaNThaH
pANidvayaM pAtu pinAkapANiH .
dormUlamavyAnmama dharmabAhuH
vaxaH sthalaM daxamakhAntako.avyAt.h ..

mamodaraM pAtu girIndradhanvA
madhyaM mamAvyA nmadanAntakArI .
herambatAto mama pAtu nAbhiM
pAyAtkaTiM dhUrjaTirIshvaro me ..

UrudvayaM pAtu kuberamitro
jAnudvayaM me jagadIshvaro.avyAt.h .
jaN^ghAyugaM puN^gavaketuravyAt.h
pAdau mamAvyA tsuravandyapAdaH ..

maheshvaraH pAtu dinAdiyAme
mAM madhyayAme.avatu vAmadevaH .
trilochanaH pAtu tR^itIyayAme
vR^ishhadhvajaH pAtu dinAntyayAme ..

pAyAnnishAdau shashishekharo mAM
gaN^gAdharo raxatu mAM nishIthe .
gaurIpatiH pAtu nishAvasAne
mR^ityu.njayo raxatu sarvakAlam.h ..

antaHsthitaM raxatu sha.nkaro mAM
sthANuH sadA pAtu bahiHsthitaM mAm.h .
tadantare pAtu patiH pashUnAM
sadAshivo raxatu mAM samantAt.h ..

tishhThantamavyAd.h bhuvanaikanAthaH
pAyAdvrajantaM pramathAdhinAthaH .
vedAntavedyo.avatu mAM nishhaNNaM
mAmavyayH pAtu shivaH shayAnam.h ..

mArgeshhu mAM raxatu nIlakaNThaH
shailAdidurgeshhu puratrayAriH .
araNyavAsAdi mahApravAse
pAyAnmR^igavyAdha udArashaktiH ..

kalpAntakAlograpaTuprakopa-
sphuTATTahAsochchalitANDakoshaH .
ghorArisenArNava durnivAra-
mahAbhayA draxatu vIrabhadraH ..

pattyashvamAtaN^garathAvarUthinI-
sahasralaxAyuta koTibhIshhaNam.h .
akshauhiNInAM shatamAtatAyinAM
chhindyAnmR^iDo ghorakuThAra dhArayA ..

nihantu dasyUnpralayAnalArchiH
jvalattrishUlaM tripurAntakasya .
shArdUlasiMharxavR^ikAdihiMsrAn.h
sa.ntrAsaya tvIshadhanuH pinAkaH ..

duH svapna duH shakuna durgati daurmanasya-
durbhixa durvyasana duH saha duryashAMsi .
utpAtatApavishhabhItimasad.hgrahArtiM
vyAdhIMshcha nAshayatu me jagatAmadhIshaH ..


oM namo bhagavate sadAshivAya , sakalatatvAtmakAya , sarvamantrasvarUpAya ,
sarvayantrAdhishhThitAya , sarvatantrasvarUpAya sarvatatvavidUrAya ,
brahmarudrAvatAriNe , nIlakaNThAya , pArvatImanoharapriyAya
somasUryAgnilochanAya bhasmoddUlita vigrahAya , mahAmaNi mukuTadhAraNAya ,
mANikyabhUshhaNAya , sR^ishTisthiti pralayakAlaraudrAvatArAya ,
daxAdhvaradhvaMsakAya , mahAkAla bhedanAya , mUladhAraikanilayAya ,
tatvAtItAya , ga.ngAdharAya , sarvadevAdidevAya , DAshrayAya , vedAntasArAya
, trivargasAdhanAya , anantakoTi brahmANDanAyakAya , ananta , vAsuki ,
taxaka , kArkoTaka , shaN^kha kulika , padma , mahApadmeti ashhTamahAnAga
kulabhUshhaNAya , praNavasvarUpAya , chidAkAshAya , AkAsha , dik.h svarUpAya
, grahanaxatramAline , sakalAya , kalaN^karahitAya , sakalalokaikakartre
, sakalalokaikabhartre , sakalalokaikasaMhartre , sakalalokaikagurave ,
sakalalokaikasAxiNe sakalanigamaguhyAya sakala vedAnta pAragAya ,
sakalalokaikavarapradAya , sakalalokaikasha.nkarAya
sakaladuritArtibhaJNjanAya , sakalajagadabhaya.nkarAya , shashAN^kashekharAya
, shAshvatanijAvAsAya , nirAkArAya , nirAbhAsAya , nirAmayAya , nirmalAya ,
nirmadAya , nishchintAya , niraha.nkArAya , nira.nkushAya , nishhkalaN^kAya
, nirguNAya , nishhkAmAya , nirUpaplavAya , niravadyAya , nirantarAya ,
nishhkAraNAya , nirAta.nkAya nishhprapaJNchAya , nissaN^gAya , nirdvandvAya
, nirAdhArAya , nIrAgAya , nishhkrodhAya , nirlopAya , nishhpApAya ,
nirbhayAya , nirvikalpAya , nirbhedAya , nishhkriyAya , nistulAya ,
nissaMshayAya , nira.njanAya , nirupamavibhavAya ,
nityashuddabuddamuktaparipUrNasachchidAnandAdvayAya , paramshAnatasvarUpAya
, paramashAntaprakAshAya , tejorUpAya , tejomayAya , tejo.adhipataye , jaya
jaya rudra mahArudra , mahAraudra , bhadrAvatAra , mahAbhairava ,
kAlabhairava , kalpAntabhairava , kapAlamAlAdhara , khaT.hvAN^ga
charmakhaDgadhara , pAshAN^kusha Damaru trishUla chApa bANa gadA shakti
bhiNDi vAla tomara musala bhushuNThi mud.hgara pAsha parighashataghnI
chakrAdyAyudhabhIshhaNAkAra , sahasramukha , daMshhTrAkarAlavadana
vikaTATTahAsa visphAritabrahmANDamaNDala , nAgendrakuNDala , nAgendrahAra ,
nAgendravalaya , nAgendracharmadhara , nAgendraniketana , mR^ityuJNjaya ,
tryambaka , tripurAntaka , vishvarUpa , virUpAxa , vishveshvara ,
vR^ishhabhavAhana , vishhabhUshhaNa , vishvatomukha , sarvatomukha , mAM
raxaraxa , jvala jvala , prajvala prajvala , mahAmR^ityubhayaM ,
shamaya shamaya apamR^ityubhayaM , nAshaya nAshaya , rogabhayaM
utsAdayotsAdaya , vishhasarpabhayaM shamaya shamaya , chorAn mAraya mAraya ,
mama shatrUn.h uchchATayochchATaya , trishUlene vidAraya vidAraya ,
kuThArene bhindhi bhindhi , khaDgena chhinddi chhinddi , khaTvAN^gena
vipodhaya vipodhaya , mama pApaM shodhaya shodhaya , musalena nishhpeshhaya
nishhpeshhaya , bANaiH sa.ntADaya sa.ntADaya , yaxa raxAMsi bhIshhaya
bhIshhaya , asheshha bhUtAn.h vidrAvaya vidrAvaya ,
kUshhmANDabhUtavetAlamArIgaNabrahmarAxasagaNAn.h sa.ntrAsaya sa.ntrAsaya
, mama abhayaM kuru kuru , narakbhayAnmAM uddara uddara , vitrastaM mAM
AshvAsaya AshvAsaya , amR^itakaTAxavIxaNena mAM Alokaya Alokaya ,
sa.njIvaya sa.njIvaya , xuttR^ishhNArtaM mAM ApyAyaya ApyAyaya ,
duHkhAturaM mAM Anandaya Anandaya , shivakavachena mAM AchchhAdaya
AchchhAdaya , hara hara , mR^ityu.njaya , tryambaka , sadAshiva , paramashiva
, namaste namaste namaH ..

pUrvavat.h - hR^idayAdi nyAsaH . paJNchapUjA ..
bhUrbhuvassuvaromiti digvimokaH ..

(phala shrutiH )
R^ishhabha uvAcha -
ityetatparamaM shaivaM kavachaM vyAhR^itaM mayA .
sarva bAdhA prashamanaM rahasyaM sarva dehinAm.h ..

yaH sadA dhArayenmartyaH shaivaM kavachamuttamam.h .
na tasya jAyate kvApi bhayaM shaMbhoranugrahAt.h ..

xINAyuH prAptamR^ityurvA mahArogahato.api vA .
sadyaH sukhamavApnoti dIrghamAyushcha vindati ..

sarvadAridrayashamanaM saumAN^galyavivardhanam.h .
yo dhatte kavachaM shaivaM sa devairapi pUjyate ..

mahApAtakasaN^ghanAtairmuchyate chopapAtakaiH .
dehAnte muktimApnoti shivavarmAnubhAvataH ..

tvamapi shraddayA vatsa shaivaM kavachamuttamam.h .
dhArayasva mayA dattaM sadyaH shreyo hyavApsyasi ..

shrIsUta uvAcha -
ityuktvA R^ishhabho yogI tasmai pArthiva sUnave .
dadau shaN^khaM mahArAvaM khaDgaM cha arinishhUdanam.h ..

punashcha bhasma sa.nmantrya tadaN^gaM parito.aspR^ishat.h .
gajAnAM shhaTsahasrasya dviguNasya balaM dadau ..

bhasmaprabhAvAt.h saMprAptabalaishvarya dhR^iti smR^itiH .
sa rAjaputraH shushubhe sharadarka iva shriyA ..

tamAha prAJNjaliM bhUyaH sa yogI nR^ipanandanam.h .
eshha khaDgo mayA dattastapomantrAnubhAvataH ..

shitadhAramimaM khaDgaM yasmai darshayasi sphuTam.h .
sa sadyo mriyate shatruH sAxAnmR^ityurapi svayam.h ..

asya shaN^khasya nirhrAdaM ye shR^iNvanti tavAhitAH .
te mUrchchhitAH patishhyanti nyastashastrA vichetanAH ..

khaDgashaN^khAvimau divyau parasainyavinAshakau .
AtmasainyasvapaxANAM shauryatejovivardhanau ..

etayoshcha prabhAvena shaivena kavachena cha .
dvishhaTsahasra nAgAnAM balena mahatApi cha ..

bhasmadhAraNa sAmarthyAchchhatrusainyaM vijeshhyase .
prApya siMhAsanaM pitryaM goptAsi pR^ithivImimAm.h ..

iti bhadrAyushhaM samyaganushAsya samAtR^ikam.h .
tAbhyAM saMpUjitaH so.atha yogI svairagatiryayau ..

iti shrIskAnde mahApurANe brahmottarakhaNDe shivakavacha prabhAva
varNanaM nAma dvAdasho.adhyAyaH saMpUrNaH ..


ШИВА КАВАЧА


Ом асья шри Шивакавача стотра мантрасья
Брамха риших
Ануштуп Чхандах
Шри Садашиарудро девата
Хрим Шактих Вам Килакам Шрим Хрим Клим Биджам Садашивапритьяртхе Шивакавача стотра джапе винийогах


Ом, открыватель этой мантры-защиты Шивы Брахма размер Ануштуп божества- Садашива , Рудра-Всеблагой и Гневный аспекты , энергия мантры-ХРИМ –имманентный, материальный аспекты стержневая мантра-ВАМ ,ШРИМ. ХРИМ , КЛИМ -биджа мантры связанные с творческими, поддержиавющими и исполняющими желания аспектами энергий божества ....
способ применения мантры - джапа.

Ом брамха ришае намах [лоб]
Ануштхуп ччхандасе намах [рот]
Шри садашиварудрадеватаяй намах [сердце]
Хрим Шактайе намах [ступни]
Вам Килакая намах [живот]
Шрим Хрим Клим ити биджая намах [тайное место –расположенное между анусом и генеталиями-область муладхара чакры]
Винийогая намах [движение обводящее всё тело слева направо и справа налево]
Ньяса [наложения рук на определенные части тела одновременно с произнесением мантр помещая в них божества связанные с этими мантрами]
Ом намо Бхагавате джвала джвала малине
Ом Хрим Рам сарвашактидхамне Ишанатмане ангуштхабхьям намах [cоединение больших пальцев]
Ом намо бхагавате джвала джджвала малине
Ом нам рим нитьятриптидхамне татпурушатмане тарджани бхьям сваха [cоединение указательных пальцев]
Ом намо бхагавате джвала джвала малине
Ом мам рум анадишакти дхамне агхоратмане мадхьям абхьям вашат [cредних пальцев]
Ом намо бхагавате джваладжвала малине
анамикабхьям хум [безымянных]
Ом намо бхагавате джваладжвала малине
Ом вам рим алупташактидхамне садьоджататмане каништхика бхьям ваушат [мизинцев]
Ом намо бхагавате джвала джвала малине
Ом йям рах анадишактидхамне сарватмане караталакара приштхабхьям пхат [cвести ладони вместе наружними сторонами]

Ом намо Бхагавате джвала джвала малине
Ом Хрим Рам сарвашактидхамне Ишанатмане Хридаяя намах
Ом намо бхагавате джвала джджвала малине [коснуться сердца]
Ом нам рим нитьятриптидхамне татпурушатмане Ширасе сваха
Ом намо бхагавате джвала джвала малине [лба]
Ом мам рум анадишакти дхамне агхоратмане Шикхаяй вашат Ом намо бхагавате джвала джвала малине.
Ом шим рам сватамтрашактидхамне вамадеватмане Кавачая хум [скрестить руки на груди – правая над левой]
Ом намо бхагавате джваладжвала малине
Ом вам гам алупташактидхамне садьоджататмане нетратраяя ваушат [коснуться кончиками указательного-правого , среднего – третьего и безымянного –левого ("трех глаз" )]
Ом намо бхагавате джвала джвала малине
Ом йям рах анадишактидхамне сарватмане астрайя пхат [три раза ударить по левой ладони указательным и средним пальцами каждый последующий громче предыдущего]
Дхьянам(медитация).


Ваджрадамштрам тринаянам калакнтхамариданам
Сахасракараматьюграм ванде Шамбху ума патим.


Ом поклонение Uосподу с Синей шеей, Возлюбленному Умы, Трехокому и Тысячерукому.


(Визуализируется образ Шивы таким как
Он описан в Пуранах со всеми присущими ему атрибутами. Дальнейший текст просто рецитируется на санскрите. Рекомендация: перед или после прочтения текста на санскрите прочитать про себя русский перевод медитируя на образы и их смысл.)ШИВА-КАВАЧА

(Защитная молитва-броня Шиве)


Ришабха увача:
Атхапарам сарвапуранагухьям
Них шешапапаугхахарам павитрам

Для твоего блага открою я тайну, уничтожающюю все грехи и страдания.


Джаяпрадам сарвавивпидвимочанам
Вакшьями шайвам кавачам хитаяте
Намаскритья махадевам вишвавьяпи намишварам
Вакшье шивамаям варма сарваракша карам нринам.

Почтив вездесущего Господа провозглашаю я сокровенную истину Шивакавачи на благо всех людей.


Шучай дешо самасино ятхаваткалпитасанах
Джитендрийо джитапранашчитйеччхиамавьяям

Усевшись в священном месте следует созерцать бессмертного Шиву обуздав все чувства и контролируя праны.


Хритпундари кантарасам нивиштам
Сватеджаса вьяптонатховакашам атиндриям сукшмаманантамадьям дхьяет парананандамаям махешам

Следует медитировать на Тончайшегно и Бесконечного поместив его ,вездесущего и Недоступного чувствам в своё сердце.


Дхьянавадхутакхилакармабандха шчирам читананданимагначетах
Шадакшаранья сасамахитатма шайвена курьят кавачена ракшам

Освободив себя от оков деяний с помощью постоянной медитации и полного погружения в высшее блаженство с сердцем все время сосредоточенным на шести слоговой мантре(Ом намах Шивая) так защитить себя бронёю Шивы.


Мам пату дево кхиладевататма самсаракупе патитам габхире таннама дивьям варамам тримулам дхунотуме сарвамадхам хридистхам

Да поднимет меня Верховный Господь из тёмного бездонного колодца сансары. И да разрушит Его прославленное имя мои грехи во всей их совокупности.


Сарватрамам ракшату вишвамурти джотирмаянандгханашчидатма
Анораниянурушактиреках
Са ишварах пату бхаяда шошат


От всех страхов во всех местах да освободит меня Он ,Всеблагой ,принимающий любые формы ,Тот ,кто меньше наимельчайших и обладающий могущественной властью.


Йо бхусварупена бибхарти вишвам патят са бхумиргиришошатамуртих .


Шива обладатель Восьми ликов,поддерживающий Землю и всю вселенную,да защитит меня от всех болезней, происходящих от Землит ,.


Йопам сварупена нринам кароти самдживанам со вату мам джалебхйях

Становящийся водой-Податель жизни,да устранит все опасности ,угрожающие мне от воды


Калпавасане бхуванани дагдхва
Сарвани йо нритьяти бхурилилах

танцующий неистовый танец Тандава,от всего ,чем грозит буйство пожара и ветра.


Са кало рудро вату мам давагне
Вартьядибхитеракхилашча тапат.

Да спасет меня Каларудра, испепеляющий все мирыв конце Кальпы,


Прадиптавидьятканакавабхасо
Видьяварабхити кутхарапаних
Чатурмукха статпурушах стринетрах
Прачьям стхитам ракшасо мама джастрам

Четырех главый и Трехокий ,сверкающий ,подобно золоту и молнии, да охранит меня с Востока


Кутхараведанкушапашашула
Капаладаккакшагунан дадханах

и держащий топор ,веду трезубец и четки в Своих руках ,темным и блестящим цветом подобный дождевым тучам, да охранит меня с юга.


Чатурмукхо ниларучистинетрах
Паядагхоро дишидакшинасьям

Поклоняюсь Ему — незапятнанно чистому, как жасмин, луна, раковина и хрусталь,


Кундендушанкха спхатакавабхасо
Ведакшамалаварадабхаянках
Трямкшашчатурвактара урупрабхавах
Садьйо дхиджато вату мам пратичьям

держащему в Своих руках Веду и четки как символы удовлетворения желаний и бесстрашия,—ради обретения безопасности на западе, и сияющему как сердцевина цветка лотоса - ради обретения безопасности на севере


Варакшамалабхатханкахастах
Сароджакиджнялкасаманаварнах
Трилочанашчаручатурмукхо мам
Паядудичьям диши вамадевах

Молю Господа, увенчанного луной, оберегать мою голову, Пхаланетру - сохранять мой лоб, и Того, Кто уничтожает вожделение, — о защите моих глаз.


Ведабхаештанкушапашатанках
Капала дакка кшакашулапаних
Ситадьютих панчамукховатанма
Мишанаурдхвам парамапракашах
Мурдхва нама вьянмама чандрамаули
Рбхалам мамавьядатха бхаланетрах
Нетре мама вьяд бхаганетра хари
Насам садаракшату Вишванатха

Поклоняюсь Вишванатхе, прославленному в Ведах и держащему череп в Своих руках, — да сбережет Он мои нос, уши и череп в целости и сохранности.


Паяччхути ме шрутагита киртих
Каполамавьят сататам капали
Вактрам сада ракшату панчавактро
Джихвам сада ракшату ведаджихвах

Пятиликий Господь, Чей язык—сами Веды, да защитит Он мое лицо и язык;


Кантхам гиришо вату нилакантхах
Панидваям пату пинакапаних
Дормуламавьянмама дхарма баху
Рвакшах стхалам дакшамакхантаковьят

Синегорлый Господь, что сжимает лук Пинака в Своих руках, да защитит мое горло и кисти моих рук
Разрушитель жертвоприношения Дакши, Чьи руки суть воплощение самой дхармы, да убережет мою грудь и руки от всех бед и опасностей.


Мамодарам пату гириндрадханва
Мадхям мама вьянмаданантакари
Херамбатато мама пату набхим
Паят пату дхурджатишвароме

Да пребудут мои бока, поясница, живот и пупок на по­печении Дхурджати, уничтожителя бога любви, Которому гора служит луком.


Урудваям пату кубера митро
Джанудваям ме джагадишвароят
Джангаюгхам пунгавакетуравьят
Падоу мамавьят суравандьяпадах


Предаю мои бедра, колени и ступни моих ног на милость
Того, Кто всемилостив.


Махешварах пату динадияме
Мам мадхьяяме вту мама девах
Триямбаках патутритияяме
Вришадхваджах пату динадияме

В первую стражу дня да будет защитником моим Ма-хеша, во вторую—Вамадева, Трилочана—в третью, и Ври-шакету — в четвертую.


Паяннищадоу шашишекхаромах
Гангадхаро ракшату мам нишитхе
Гаурипатих пату нишавасане
Мритьюнджайо ракшату сарвакалам

Да защитит меня Шашишекхара от всех бед в вечер­нее время, Гангадхара—в ночное, Гаурипати—на рассве­те, и Мритьюньджая — во все времена.


Антахстхитам ракшату шанкаромам
Стхнух сада пату бахих стхитам мам
Тадантаре пату патих пашунам
Садашиво ракшату мам самантат

Да будет Шанкара моим защитником под кровом, Стхану — вне крова, Пашупати — в промежутке между тем и этим, и Садашива—во всех местах


Тиштхантамавьябдуванайка натхах
Паяд враджантам праматхадхинатхах
Ведантаведьйовату мам нишаннам
Мамвьяяах пату шивах шаянам

Да будет Тот, о Ком свидетельствуют Веды, моим Спасителем, когда я сижу, Повелитель праматхов—когда я иду, и Верховный Правитель вселенной—когда я отдыхаю.


Маргешу мам ракшату нилакантхах
Шайладидургешу пуратраярих
Араньява садимахаправасе
Паянмригавьядха ударашактих

Да рассеет Нилакантха, грозный недруг Трех Оплотов Зла (Трипуры), мои страхи и опасности в пути, а также сре­ди непреодолимых горных вершин и ущелий.
Господь Всевластный и Всемогущий да спасет меня от ужасных когтей диких животных, когда держу свой путь в лесных чащобах.


Кальпантакатопапатупракопах
Спхутаттахасоччалитантакощах
Гхорарисенарнавидурнивара
Махабхаяд ракшату вирабхадрах

От всего сердца возношу молитвы Господу Вирабхадре, яростному, как Яма в конце калъпы, и от Чьего ужасного хохота дрожат миры; да рассеет Он мой страх, когда пересекаю грозный океан могучих врагов.


Патьяшваматангагхатаварутха
Сахасра лакшайутакоти бхишанам
Акшоухининам шатамататайинам
Чхиндьянмридо гхоракутхарадхарая

Поклоняюсь Господу! Да уничтожит Он ужасных во­еначальников вражеских армий, что собрали для боя че­тыре рода войск — пехоту, всадников, колесницы и сло­нов, острым и безжалостным клинком Своего меча.


Ниханту дасьйун пралаяналарчи
Рджвалат тришулам трипурантакасья
Шардуласимхаркшаврикатихимстран
Самтрасаятвишадханух пинакам

Сверкающее пламя, испускаемое трезубцем Господа, да испепелит разбойников, и да вселит Его лук Пинака страх в диких зверей — тигров, львов и медведей.


Духсвапна душшакунадургати доурманасья
Дурбхикша дурвьясана дуссахадурьяшамси
Утпата тапа вишабхитима садграхарти
Вьядхишчанашаятуме джагатамадхишах

Да защитит Он меня от всех бед, причиной которым служат зловещие сны и дурные знамения, от страданий душевных и телесных и от разнообразных несчастий


Ом намо бхагавате садашивая сакала таттватмакая сакалататва вихарая сакала таттватмакая сакала таттва вихарая сакала локайкакартре сакала локайка бхартре сакала локайкабхартре сакала локайка гураве сакала локайкасакшине сакала нигама гухьяя сакала варапрадая сакаладуритарти бхаджаная сакала варапрадая сакаладуритарти бханджаная сакаладжагада бхаянкарая сакала локайка шанкарая шашанкашекхарая шашватаниджабхасая ниргуная нирупамая нирабхасая нирамайяя нишпрапанчая нишкаланкая нирдвандвая ниссангая нирадхая нитьяшудхабудхапарипурна саччитанандадваяя парамшанта пракаша теджо рупая джая джая махарудра Махараудра Бхадраватара дукхадавадара махабхайрава

Склоняюсь перед Тем Господом Садашивой, Ко­торый — Высшая Истина, Который воплощен в самой форме святых гимнов и священных обрядов, и Который — за пределами любого знания и любой истины, воплощение Брахмы и Рудры, Чьи глаза — солнце, луна и огонь, Чье тело умащено священным бе­лым пеплом, Кто носит корону и нерукотворные украшения, усеянные алмазами и другими драгоценными камнями, Кто творит, поддерживает и разрушает всю Вселенную, Кто уничтожил жертвопри­ношение Дакши, о Кого разбиваются приливы времени, Кто один лишь обитает в муладхаре, Кто превосходит все разновидности знания, на Чьей голове неизменно обитает священная Ганга, Кто неотъемлемо присутствует во всех существах, обладает шестью ка­чествами, Кто — истина и сущность философии, через Которого достигаются три варги (дхарма, артха и кома), Кто — Повелитель миров, Чья шея обвита восемью ца­рями змей, и Кто — сама пранава.

Восхищаюсь Им, воплощением Сознания, Чье прояв­ление — эфир и четыре стороны света, носящим ожере­лье из звезд и планет, незапятнанно чистым, Предшествен­ником всех миров, Высшим Очевидцем всего происходя­щего во Вселенной и сокровеннейшей Тайной всех Вед, Кто превосходит любую мудрость, дарует исполнение желаний всем Своим преданным и щедро изливает Свою милость на бедных и невежественных.

Молюсь всемилостивому Господу, вечно чистому и всеблагому, свободному от похоти, жадности и печали, ли­шенному всех недостатков и качеств, свободному от же­ланий, болезни, эгоизма и привязанности, вездесущему, бес­конечному, вечному, неподвластному оковам причин и следствий, в Которого все боли и наслаждения, гордость, власть и тщеславие, страхи и опасности, грехи и страдания погружаются и исчезают навеки.

Почитаю Его, воплощение Чистого Сознания, в Ком уничтожены все сомнения и прекращаются все действия, неподвластного изменению, времени и разрушению, вме­щающего в Себя всю полноту бытия, чистого, безмолвного и вечного, Саччидананду (абсолютное Бытие, абсолютное Знание и абсолютное Блаженство), олицетворенную Не­досягаемость, Того, Кто весь — Сияние и само Воплощение Сияния, Благодетеля, Лучезарное Видение бесконечно прекрасной Красоты.

О мой Господь! Ты да восторжествуешь! Ты — воп­лощение Рудры, Раудры и Бхадры.


Калабхайрава калпанта бхайрава капаламаладхара Кхатванга чармапашанкуша дамаршула чапа бана гада шактибхиндапала томара мусала мудгара паттиша парашу паригха бхушунди шатагхни чакрадьхьяюдха бхишанакара сахасрамукха дамштракарала викататтахаса виспхарита брахманда мандала нагендра кундала нагендра хара нагендра валая нагендрачармадхара мритьюнджая трямбака трипурантака вирупакша вишвешвара вишварупа вришабхавахана вишабхушана вищватомукха сарвато ракша ракша мам джваладжвала махамритью бхаямапамритьтьюбхаям нашая нашая рога бхаям мутсадая утсадайо тсадая висарпабхаям шамая шамая чорабхаям марая марая мама шатрунуччатяйо уччатая шулена видарая видарая кутхарена бхиндхи бхиндхи

Кхадгена чхиндхи чхиндхи кхатвангена випотхая випотхая мусалена нишпешая нишпешая банайх самтадая самтадая ракшамси бхишая бхишая Бхутани видравая видравая кушманда ветала маригана брамхаракшасан самтрасая самтрасая мама бхаям курукуру витрастам мама швасая швасая наракабхаям мудхарайо дхарая самдживая самдживая Кшутридбхьям мама пьяяя пьяяя духкхатурам мама нандая нандая шивакавачена мама чхадая чхадая трьямбака садашива намасте намасте намасте

Ты—те Махабхайрава и Калабхайрава. Украшения Твои—ожерелья из черепов, и в руках Своих Ты держишь божественное оружие — юсятвангу,меч, шкуру (чйрма),петлю, крюк, барабан, трезубец, лук, стрелу, жезл и другое подобное оружие. О тысячели-кий Господь! Ужасны для взора Твои устрашающие зубы, и смех Твой, подобный грому, содрогает все миры. Серьги Твои, ожерелья и браслеты Твои—змеи. На теле Своем носишь Ты слоновью шкуру. Ты — победитель смерти, разрушитель Троеградия, О трехокий Господь! Ты — все-существующий, неотъемлемая Сущность всего, Суть покоя, Ты — Высочайшее Блаженство и Без­молвие. О Шамбху! Воистину Ты — Брахман Вед и Ве­данты. Ты — вездесущий, древний и вечный. Спаси меня, о мой Господь! Рассей мои страхи перед безвре­менной кончиной и опасностями, уничтожь врагов моих Своим трезубцем и отсеки их лезвием Твоего меча. Повергни в страх орды веталов, кушманд и подобных им злых демонов и духов Своим луком и стрелами. Спаси меня от падения в яму ужасного ада, сделай меня свободным и бесстрашным. Укрой меня Твоими доспехами и всегда защищай меня. Беден я, слаб, унижен и беспомощен. Все, что имею, слагаю я к стопам Твоим и предаю себя в руки Твои. Ты — единственная Опора моя и Спаситель мой. О Господь Садашива! Мритьюньджая! Трьямбака! Вновь и вновь да будешь Ты восславлен!"


Итьетаткавачам шайвам варадам вьяхритам мая
Сарвабадха прашаманам рахасьям сарвадехинам

Ришабха сказал: "Таким образом, раскрыл я тебе вы­сочайшую тайну "Шива-кавачи", наделяющей всеми да­рами, удовлетворяющей все желания, которая освобожда­ет от любой боли и страдания.


Ях сада дхарайенмартьях шайвам кавачам уттамам
На тасья джаяте квапи бхаям шамбхо рануграхат

Во веки веков тот, кто облачен в эту "броню Шивы", Его божественной милостью будет свободен от всех страхов, опасностей и падений.


Кшинаюрмритьюмапатро махарогахатопи ва
Садхьях сукхамавапноти диргхамаюшча виндати

Освобожденный от болезней и преждевременной кончины, наслаждается он долгой жизнью и вечным блаженством.


Сарвадаридрйашаманам саумангалья вивардханам
Йод хату кавачам Шайвам са девяйрапи пуджьяте

Эта "броня Шивы" искореняет зло и возносит облаченного в нее к головокружительным высотам покоя и процветания.


Махапатакасамгхотайрмучьяте чопапатакайх
Деханте шивамапноти шиваварманубхаватах

Благоря ее могущественной сипе он, освободившись от всех грехов и препятствий, достигает в конце блаженного места спасения.


Твамапи шрадхая ватса шайвам кавачамуттамам
Дхараясва маяа даттам садьях шрийо дхьявапсьяси

Поэтому, сын мой, носи то, что дарую я тебе, со всей верой, и тем будешь ты весьма счастлив".

Сута сказал: "Изрекши это, мудрец Ришабха дал царе­вичу большую раковину и могучий меч, дабы был он способен мгновенно побеждать своих врагов. Затем он посыпал его тело священным пеплом и коснулся его вол­шебным прикосновением, от которого царевич почув­ствовал в себе силу двенадцати тысяч слонов. Обретя подобную силу, могущество и отвагу, царевич засиял, как осеннее солнце!"

Мудрец снова обратился к нему: "Меч, данный мною тебе, очищен с помощью священных мантр, один лишь взгляд на него заставляет врага падать бездыханным.Сама смерть будет устрашена и побежит от тебя без оглядки. Заслышав подобный грому звук этой раковины, враги падут наземь без сознания, бросив свое оружие. Два эти оружия уничтожат армии неприятеля, вдохновляя твое собственное войско.

Облаченный в "броню Шивы", уничтожишь ты врагов этими двумя видами божественного оружия. Ты за­воюешь царство твоих предков и станешь верховным правителем этой земли", — так утешив его и всячески благословив, мудрец Ришабха, принявши причитающие­ся ему почести и знаки внимания, удалился".

Такова в священной "Сканда-пуране" "Шива-кавача"


Комментарий

Передаётся садхана :" Усевшись в священном месте следует созерцать бессмертного Шиву обуздав все чувства и контролируя праны. Следует медитировать на Тончайшего и Бесконечного поместив его , вездесущего и Недоступного чувствам в своё сердце. Освободив себя от оков деяний с помощью постоянной медитации и полного погружения в высшее блаженство с сердцем все время сосредоточенным на шести слоговой мантре (Ом намах Шивая)"


Практика:

Cидя с прямой спиной выполнить пранаяму. Выполняется чандра бхеда пранаяма . Вдох происходит через левую ноздрю, выполняется задержка, выдох через правую. Происходит подавления сурья –нади и устанавливается покой и ментальное равновесие. Другой вариант пранаямы: анулома-вилома. Вдох через левую_выдох через правую, затем –наоборот_вдох через правую выдох через левую. Практикой пранаямы поток пран направляется в канал –сушумну. После более или менее продолжительной практики требуемой для данного процесса , приходит состояние пратьяхары- спокойного состояния равновесия всех пранических энергий . Далее следует дхьяна: медитация на запредельную и высшую форму. В области анахата-чакры визуализируется небольшой эллепс по возможности наиболее отчетливо. В варианте обычной нитья-садханы совершается Линга пуджа. Визуализация и медитация на формы Ишта -деваты в антропоморфном облике с соответствующими атрибутами описанные в тексте Шива-кавачи выполняются в момент прочтения либо, могут выполнятся после. Медитация - состояние полной гармонии и равновесия пран и погружение сознания в Единство с божественной формой вызывает поток нескончаемого блаженства уничтожающего последствия всей прежней кармической деятельности . Состояние практикующего в момент прочтения должно быть максимально уравновешенным. Перед чтением необходимо сосредоточится на цели . Практика влияет в равной мере как на материальные, так и на духовные энергии. Однако намерение и цель могут сильно отличаться в зависимости от доминирующего состояния у практикующего. Не рекомендуется использовать практику в "чернушных" целях ради нанесения вреда. Все последствия этого ложаться на исполнителя. После медитации на главный образ Шивы вызываются многочисленные образы и формы Шивы в которые облекается тело садхаки. Это и есть Шива- кавача - броня, защита Шивы. Ньясы-наложения рук с одновременным произнесением мантр активизируют тонкое тело и передают ему энергию божеств. Эти образы соответствуют стихиям (огню, воде, земле, воздуху, эфиру , сторонам света ) и призываются для защиты соответствующих частей тела. Во время прочтения самой кавачи призываются гневные формы Шивы для защиты от демонов, и злых духов. .

Божества текста Садашива и Рудра вечно благой и гневный аспекты, защищают как на духовном , так и на материальном планах. Как от внешних нападений , так и от "внутренних" врагов вызывающих дурные качества ведущие к страданиям. Все эти аспекты указываются в самом тексте.
(русский перевод с www.shaivizm.narod.ru)


--------------------
सत्यम शिवम सुन्दरम


Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия | www.hari-katha.org | Библиотека Вайшнавизма | Сейчас: 23.9.2021, 08:45
© 1999-2021 Hari-katha.org All rights reserved.
День рождения проекта: 15.03.1999г.